Τμήματα

CORDAO-INSTRUTORA Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
17:00 – 18:00

Kids1 (4+)

Kids1 (4+)

18:00 – 19:00

Kids2 (8+) 

      Kids2 (8+)

 

19:30 – 20:30

Beginners

Beginners

20:00 – 21:30

All levels

20:30 – 22:00

Advanced

All levels

Advanced

All levels
(free training)